Adatvédelmi Tájékoztató

A Fürdő Játékház Kft. a http//funcity.hu honlap („Honlap”) üzemeltetése során személyes adatokat vesz fel és kezel. Az üzemeltető a jelen tájékoztató közzétételével kívánja biztosítani azt, hogy az érintettek kimerítő tájékoztatást kapjanak az adatkezelés céljairól, módjáról, elveiről és az alkalmazott biztonsági intézkedésekről, mindenekelőtt azért, hogy az éritettek megfelelő tájékoztatás birtokában tudjanak dönteni a honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéről, illetve az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásáról.

A fent leírt célok érdekében az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban “Rendelet”) foglalt kötelezettségünknek eleget téve az alábbi tájékoztatást adjuk.

(1) Az Adatkezelő meghatározása

Az alább meghatározott személyes adatok kezelője A Fürdő Játékház Kft. (Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Papp Simon sétány 6.; cégjegyzékszáma: 20-09-076716, adószáma: 27072785-2-20, E-mail cím: info@funcity.hu, telefonszám: +36 70/709-5000 - „Adatkezelő”)

(2) Kapcsolattartó

Az Adatkezelő nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel. Adatvédelmi ügyekben közvetlenül megkereshető A Fürdő Játékház Kft. (Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Papp Simon sétány 6.; cégjegyzékszáma: 20-09-076716, adószáma: 27072785-2-20, E-mail cím: info@funcity.hu, telefonszám: +36 70/709-5000).

(3) A személyes adatok kezelése során szem előtt tartott alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

Az Adatkezelő személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt, azokat nem kezeli ezen célokkal össze nem egyeztethető módon. A Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”).

Az Adatkezelő csak az adatkezelési cél szempontjából elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli („adattakarékosság”).

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a kezelt személyes adatok pontosak naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést meg tesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”).

Az Adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokat kizárólag az adatkezelési cél teljesüléséhez szükséges ideig kezeli („korlátozott tárolhatóság”)

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazva biztosítja a személyes adatok biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

(4) Az adatkezelés általános szabályai

1. Az Adatkezelő kizárólag a Rendeletben meghatározott szabályok szerint kezel személyes adatokat (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés): 

a) ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás); 

b) ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése); 

c) ha az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség); 

d) ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).

2. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

3. Azokban az esetekben, amikor a megadott személyes adatok kezelését, beleértve az adatok továbbítását is, jogszabály teszi kötelezővé, úgy erről az Adatkezelő külön is értesíti az érintettet. 

(5) Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok és az adatkezelés meghatározása
Adatkezelés megnevezéseHonlap működtetésével kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés céljaA Honlap működtetése és a Honlapon elérhető szolgáltatások biztosítása a felhasználók számára.
Érintettek köre(i) IP azonos
(ii) Süti azonosítók (Cookie ID):- Mobil eszköz reklám azonosító (Mobile Advertising ID) - technikai azonosító Mobil Applikációs Környezetben, pl. az okostelefon operációs rendszereken,- a felhasználók reklámokkal és digitális felületekkel (weboldalak, mobil alkalmazások) való interakciójáról gyűjtött egyéb adatok:a felhasználó által használt böngésző típusa és annak a beállításai; a felhasználói eszköz operációs rendszerével kapcsolatos információ; az eszköz tekintetében meghatározott süti azonosítók és egyéb azonosítók; IP címek; a felhasználó weboldalakkal és mobil alkalmazásokkal történő érintkezéséről és tevékenységéről szóló információ, beleértve az interakció vagy tevékenység idejét, az adott internetes címet és a keresőben megadott keresési feltételeket; a lebontott IP cím információból vagy GPS adatokból nyert, az eszköz hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedéséről szóló információ (város, régió, irányítószám) a weboldalhoz vagy mobil alkalmazáshoz történő hozzáféréskor.
Különleges adatkategória-
Adatok tárolásaA tárhelyszolgáltatást megbízás alapján teljesítő Web-server Kft. (Székhely: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. 1. emelet 5., e-mail: info@web-server.hu) szerverein.
Adatkezelés időtartamaCookie-k és IP azonosítók esetében a cookie tájékoztatóban foglaltak szerint, regisztrációhoz kapcsolódó adatok esetében a regisztráció törléséig, de legfeljebb az utolsó aktivitást követő 18 hónapig – részletesen a cookie tájékoztatóban.
Adatokhoz hozzáférésA Honlap működtetésében résztvevő alkalmazottak.
Adattovábbítás címzettjeiA Honlap üzemeltetésében szerződés alapján közreműködő adatfeldolgozó – Web-server Kft. (Székhely: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. 1. emelet 5., e-mail: info@web-server.hu) úgyis, mint tárhelyszolgáltató.
Az adatkezelés biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírásaA szükséges és megfelelő, komplex információbiztonsági szintet a következő intézkedések biztosítják bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás tekinteté
(i) komplex adminisztratív és technikai védelmi intézkedések (belső adatvédelmi szabályzat, egyéb az adatkezelést is érintő kötelezően betartandó szabályzat
(ii) az adatkezelési folyamatok rendszeres ellenőrzése és folyamatos kockázatelemzés alapján a védelmi intézkedések folytonos testre szabása, továbbá megfelelő garanciákat biztosító adatfeldolgozási szerződés az adatfeldolgozók
(iii) személyi biztonsági intézkedé
(iv) adatkezelésben részt vevők tájékoztatása és oktatása, az adatvédelem szükségességének tudatosítása
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeia Honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, az analitikai mérések pontatlansága.
Adatkezelés megnevezéseHírlevél
Adatkezelés céljaA címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés.
Adatkezelés jogalapjaÖnkéntes hozzájárulás /GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek./. Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
Érintettek köre(i) név – azonosítás céljá
(ii) e-mail cím - azonosítás és hírlevél kiküldése célj
(iii) technikai adat: feliratkozás és leiratkozás időpontja – későbbi bizonyítás.
Különleges adatkategória-
Adatok tárolásaA tárhelyszolgáltatást megbízás alapján teljesítő Web-server Kft. (Székhely: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. 1. emelet 5., e-mail: info@web-server.hu) szerverein.
Adatkezelés időtartamaAktív (kiküldést lebonyolító) hírlevél adatbázisban: érintett leiratkozásáig, vagy ha Adatkezelő hozzájárulás-megerősítést kér, a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejártával törlődnek az adatok.
Adatokhoz hozzáférés(i) Rocket Science Group LLC. (https://www.mailchimp.com), mint a hírlevelek kiküldését, leiratkozások automatizált kezelését bonyolító adatfeldolgozó.
Adattovábbítás címzettjeiAlapvetően nem történik, kizárólag hatóság, bíróság számára történhet szükség esetén.
Az adatkezelés biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírásaA szükséges és megfelelő, komplex információbiztonsági szintet a következő intézkedések biztosítják bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás tekinteté
(i) komplex adminisztratív és technikai védelmi intézkedések (belső adatvédelmi szabályzat, egyéb az adatkezelést is érintő kötelezően betartandó szabályzat
(ii) az adatkezelési folyamatok rendszeres ellenőrzése és folyamatos kockázatelemzés alapján a védelmi intézkedések folytonos testre szabása, továbbá megfelelő garanciákat biztosító adatfeldolgozási szerződés az adatfeldolgozók
(iii) személyi biztonsági intézkedé
(iv) adatkezelésben részt vevők tájékoztatása és oktatása, az adatvédelem szükségességének tudatosítása.
Az adatkezelés biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírásaAz adatok megadása elengedhetetlen feltétele a hírlevélküldésnek, hiányában a küldés nem lehetséges.

(6) Az személyes adatok kezelésének biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések részletes leírása

Amennyiben Ön hozzájárul, úgy – a fenteken felül - az alábbi cookie-kat is kezeljük:

1. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg. 

2. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) legyen; hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) legyen; változatlansága ellenőrizhető legyen (adatintegritás) és védett legyen a jogosulatlan hozzáférés ellen (adat bizalmassága). 

3. Az Adatkezelő a személyes adatokat komplex adminisztratív és technikai védelmi intézkedésekkel (informatikai biztonsági szabályzat, belső adatvédelmi szabályzat, egyéb az adatkezelést is érintő kötelezően betartandó szabályzatok) védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

4. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományokat úgy kezeli, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

5. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, mely biztosítja a (i) titkosságot: (megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult), (ii) a sértetlenséget (megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét), (iii) a rendelkezésre állást (gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök). 

6. Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott vírusok, a számítógépes betörések és más támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Adatfeldolgozói az Adatkezelővel kötött, az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződésekben vállalják ezen technikai feltételek folyamatos megtartását. 

(5) Az érintettek jogai

1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató (1) és (2) Fejezetében írt elérhetőségein. A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail címen vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

2. Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a Rendelet 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. fejezetében írt elérhetőségeken, vagy az Adatkezelő ügyvezetőjéhez címzetten gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

3. Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; (v) a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; (vi) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) az adatforrásokra vonatkozó információ; (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. E-mailben küldött tájékoztatáskérést – kivéve, ha az érintett magát más módon hitelt érintően azonosítja - az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az ügyvezetőhöz kell eljuttatni. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra is, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

4. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

5. Helyesbítés joga: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

6. Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: (i) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (ii) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; (iii) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; (iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; (v) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; (vi) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: (i) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; (ii) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (iv) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

8. Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

9. Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

10. Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

11. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a Rendelet 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

11.1. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

11.2. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

11.3. A Társaság a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

11.4. A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

11.5. A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

12. Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

(6) Jogérvényesítési lehetőségek:

1. Az érintett kérdéseivel, illetve észrevételeivel közvetlenül fordulhat az Adatkezelőhöz a jelen Adatkezelési tájékoztató (2) fejezetében megjelölt elérhetőségeken.

2. Bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

3. Adatvédelmi hatósági eljárás: panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2022. április 1. 

[adatkezelő neve: Fürdő Játékház Kft.]